روایت پیشرفت /۲ سال و ۲۵۰۰ مدال

مجموع مدال‌های رشته‌های مختلف ورزشی کشور از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲ برابر ۲ هزار و ۵۳۴ مدال است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، 

طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی از سوم شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲، ورزش ایران در بخش مردان و زنان موفق به کسب مدال‌های رنگارنگی در رشته‌های مختلف ورزشی شد که مجموع آن‌ها ۲ هزار و ۵۳۴ مدال طلا، نقره و برنز بود و در ادامه به طور کامل و تفکیکی تمامی مدال‌های کسب شده آورده شده است:

مجموع کل مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد و زن

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲ (۲۵۳۴ مدال)

درصد پیشرفت:  ۱۶.۷

مجموع کل مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۹۳۵

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲: ۹۹۱

مجموع مدال‌های کسب شده توسط مردان از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۱۹۲۶مدال)

درصد پیشرفت: ۵.۹ 

مجموع کل مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران زن

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بانو از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۲۳۴

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بانو از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲: ۴۳۰

مجموع مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران زن از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۶۶۴ مدال)          

 درصد پیشرفت: ۸۳.۷

مسابقه المپیک، جهانی و کاپ جهانی

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۳۴۸

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲:  ۳۰۴

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۷۱۳مدال)                 

درصد پیشرفت:  ۴.۸

مسابقه المپیک، جهانی و کاپ جهانی

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۲۷۰

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲: ۲۶۸

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۵۳۸مدال)

درصد پیشرفت: ۰.۷ –

مسابقات المپیک، جهانی و کاپ جهانی

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بانو از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۷۸

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بانو از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲: ۱۰۷

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۱۸۵مدال)

درصد پیشرفت: ۳۷.۱

مسابقات قهرمانی آسیا و کاپ آسیا

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۳۲۲

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲: ۴۷۳

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۷۹۵ مدال)

درصد پیشرفت: ۴۶.۸ 

مسابقات قهرمانی آسیا و کاپ آسیا

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۲۶۳

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲: ۳۲۶

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۵۸۹ مدال)

درصد پیشرفت: ۲۳.۹ 

مسابقات قهرمانی آسیا و کاپ آسیا

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بانو از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۵۹

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بانو از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲: ۱۴۷

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۲۰۶ مدال)

درصد پیشرفت: ۱۴۹.۱

مجموع مدال‌های کسب شده در مسابقات بین‌المللی

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۵۰۰

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲: ۵۱۱

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۱۰۱۱ مدال)

درصد پیشرفت: ۲.۲ 

مجموع مدال‌های کسب شده در مسابقات بین‌المللی

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۴۴۳

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران مرد از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲: ۳۳۸

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۷۸۱ مدال)

درصد پیشرفت: ۲۳.۷- 

مجموع مدال‌های کسب شده در مسابقات بین‌المللی

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بانو از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱: ۵۷

تعداد مدال‌های کسب شده توسط ورزشکاران بانو از شهریور ۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲: ۱۷۳

مجموع مدال‌های کسب شده از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۲: (۲۳۰ مدال)

درصد پیشرفت: ۲۰۳.۵