حسن تقی زاده پیشکسوت کشتی درگذشت

حسن تقی زاده پیشکسوت ارزنده و مربی قدیمی و زحمتکش کشتی استان تهران دار فانی را وداع گفت.صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، درگذشت این پیشکسوت ارزنده کشتی را به خانواده وی و جامعه کشتی تسلیت گفته و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر خواستار است.