آغاز بازسازی ورزشگاه شهید شیرودی

مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی از بازسازی و نوسازی ورزشگاه شیرودی خبر داد و گفت: هیچ گونه بازسازی اساسی در 80 سال گذشته در ورزشگاه شیرودی انجام نشده بود و اکثر قسمت‌ها در حال ریزش و تخریب است.

به گ

زارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، مهدی همتی در گفت وگو با  ایسنا، اظهار کرد: از ۱۵ فروردین که مدیریت مجموعه ورزشگاه شیرودی را بر عهده گرفتم با حمایت وزارت ورزش و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی سعی کردیم این مجموعه که اکثر قسمت‌های آن در حال ریزش و تخریب بود، بازسازی اساسی شود تا مانع تخریب بیش از حد مجموعه شویم.